چه کسی با DLC برنده می شود؟+

چه کسی با DLC برنده می شود؟