ساعت هوشمندLG  به طور مستقل تماس تلفنی برقرار میکند+

ساعت هوشمندLG به طور مستقل تماس تلفنی برقرار میکند